Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Η εταιρεία Innova Medical ως οικονομικός φορέας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μπορεί να δρα ως αποκλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος, ως εισαγωγέας και ως διανομέας. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας είναι:

 • Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις προσφορές/συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα
 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις και περιλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους
 • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας
 • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές
 • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους
 • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και της νομοθεσίας (Υ.Α. ΦΕΚ 32/16-01-2004, KAN 745/2017) που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η Πολιτική Ποιότητας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Πολιτική είναι επίσης διαθέσιμη σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενημέρωσή τους. Η παρούσα Πολιτική έχει την έγκριση της Διοίκησης και είναι δεσμευτική για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της Innova Medical.

H Innova Medical στα πλαίσια της δέσμευσής της για οικονομική ακεραιότητα, αξιοπιστία και τήρηση των ηθικών αρχών και αναγνωρίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επέφερε οποιαδήποτε πιθανή ανάμειξη σε δωροδοκία στην εικόνα και τη φήμη της εταιρείας θεσπίζει την παρούσα «Πολιτική κατά της Δωροδοκίας» αποσκοπώντας:

 • Στον προσδιορισμό εξωτερικών και εσωτερικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους δωροδοκίας
 • Στον καθορισμό συγκεκριμένων αρχών και κανόνων για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • Στη διασφάλιση της διατήρησης υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τα προβλεπόμενα μέτρα αποφυγής της δωροδοκίας
 • Στην επικοινωνία των αρχών κατά της δωροδοκίας τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • Στην επαγρύπνηση του προσωπικού της εταιρείας ώστε αυτό να είναι ικανό να αναγνωρίζει και κατά συνέπεια να αποφεύγει ενέργειες που συνδέονται με τη δωροδοκία
 • Στην ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε υποψίας περί δωροδοκίας χωρίς τον φόβο αντιποίνων, μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας που διασφαλίζουν την προστασία των ατόμων και την κατάλληλη διερεύνηση του αναφερόμενου συμβάντος
 • Στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών που προωθούν τη διαφάνεια και αποθαρρύνουν τη δωροδοκία και μέτρων που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση της δωροδοκίας
 • Στη διασφάλιση διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας
 • Στη δημιουργία δράσεων και διαδικασιών που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της εταιρείας για «μηδενική ανοχή» απέναντι σε οποιαδήποτε πρακτική δωροδοκίας.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Πολιτική είναι επίσης διαθέσιμη σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις αρχές που ακολουθούνται από την Innova Medical για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Η παρούσα Πολιτική έχει την έγκριση της Διοίκησης και είναι δεσμευτική για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της Innova Medical.

Ιστορικό

Η Εταιρεία Innova Medical ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 1999 στην Αθήνα με έδρα τον Δήμο της Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71.

Περισσότερα...

Η Εταιρεία Innova Medical διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 και EN ISO 13485:2016 από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TUV, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1348/04 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας της Ελλάδας. Αριθμός Μητρώου: 04520 16 10179

Περισσότερα...

 • 1
 • 2