Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Πολιτική Κατά της Δωροδοκίας

H Innova Medical στα πλαίσια της δέσμευσής της για οικονομική ακεραιότητα, αξιοπιστία και τήρηση των ηθικών αρχών και αναγνωρίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επέφερε οποιαδήποτε πιθανή ανάμειξη σε δωροδοκία στην εικόνα και τη φήμη της εταιρείας θεσπίζει την παρούσα «Πολιτική κατά της Δωροδοκίας» αποσκοπώντας:

  • Στον προσδιορισμό εξωτερικών και εσωτερικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους κινδύνους δωροδοκίας
  • Στον καθορισμό συγκεκριμένων αρχών και κανόνων για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας
  • Στη διασφάλιση της διατήρησης υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
  • Στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τα προβλεπόμενα μέτρα αποφυγής της δωροδοκίας
  • Στην επικοινωνία των αρχών κατά της δωροδοκίας τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
  • Στην επαγρύπνηση του προσωπικού της εταιρείας ώστε αυτό να είναι ικανό να αναγνωρίζει και κατά συνέπεια να αποφεύγει ενέργειες που συνδέονται με τη δωροδοκία
  • Στην ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε υποψίας περί δωροδοκίας χωρίς τον φόβο αντιποίνων, μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας που διασφαλίζουν την προστασία των ατόμων και την κατάλληλη διερεύνηση του αναφερόμενου συμβάντος
  • Στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών που προωθούν τη διαφάνεια και αποθαρρύνουν τη δωροδοκία και μέτρων που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση της δωροδοκίας
  • Στη διασφάλιση διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας
  • Στη δημιουργία δράσεων και διαδικασιών που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της εταιρείας για «μηδενική ανοχή» απέναντι σε οποιαδήποτε πρακτική δωροδοκίας.

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Πολιτική είναι επίσης διαθέσιμη σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις αρχές που ακολουθούνται από την Innova Medical για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Η παρούσα Πολιτική έχει την έγκριση της Διοίκησης και είναι δεσμευτική για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της Innova Medical.