Ελ. Βενιζέλου 63-71 Νέα Ιωνία, 14231 Αθήνα +30 210 2750535  +30 210 2750356   info@innova.gr

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία Innova Medical ως οικονομικός φορέας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μπορεί να δρα ως αποκλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος, ως εισαγωγέας και ως διανομέας. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας είναι:

  • Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις προσφορές/συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα
  • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις και περιλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους
  • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας
  • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές
  • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
  • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της
  • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους
  • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και της νομοθεσίας (Υ.Α. ΦΕΚ 32/16-01-2004, KAN 745/2017) που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η Πολιτική Ποιότητας απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας και για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Πολιτική είναι επίσης διαθέσιμη σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενημέρωσή τους. Η παρούσα Πολιτική έχει την έγκριση της Διοίκησης και είναι δεσμευτική για όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της Innova Medical.